STATŪTI

BIEDRĪBAS
Latvijas jahtklubs
statūti


1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas jahtklubs”, nosaukuma saīsinātais variants LJK
(turpmāk tekstā- Biedrība vai jahtklubs).

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

Biedrības mērķi ir:

2.1. Veicināt Latvijas Republikas iedzīvotāju pievēršanos burāšanai.
2.2. Apvienot burātājus, jahtu īpašniekus un citus interesentus, organizējot tiem sporta un sabiedriskos pasākumus, kā arī nodrošināt tiem jahtu ekspluatācijas tehnisko uzraudzību un jahtu remonta iespējas.
2.3. Sekmēt kvalificētu jahtu vadītāju un burāšanas tiesnešu sagatavošanu.
2.4. Organizēt burāšanas sporta sacensības, tālos jūras pārgājienus un sabiedriskus pasākumus.
2.5. Sekmēt jahtu kvalitatīvu ekspluatāciju, veicināt inventāra iegādi un remontu.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanas.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmumu pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Izslēgtais biedrs valdes lēmumu var pārsūdzēt biedru sapulcei.
4.7 Jahtklubā ir sekojošas biedru kategorijas: – biedrs – Goda biedrs – vecbiedrs – juridiskais biedrs
4.8. „Goda biedra” nosaukumu par nozīmīgiem ieguldījumiem jahtkluba darbībā var piešķirt valde. Šī nosaukuma piešķiršanu apstiprina biedru sapulce.
4.9. Par vecbiedru var kļūt Jahtkluba biedrs, kurš ir sasniedzis 65 gadu vecumu un kuram ir vismaz 10 gadu Jahtkluba biedra stāžs.
4.10. Par Jahtkluba juridisko biedru kļūst juridiska persona, kura ir iesniegusi rakstisku pieteikumu par vēlmi iestāties Biedrībā, Jahtkluba valdei pieņemot atbilstošu lēmumu.


5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, t.sk. kārtējās un ārkārtas pilnsapulcēs, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tas uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. noteiktā kārtībā lietot jahtkluba inventāru, telpas un iekārtas;
5.1.5. glabāt noteiktā vietā savu sporta inventāru;
5.1.6. nēsāt jahtkluba formas tērpu un lietot simboliku.
5.1.7. vecbiedram ir visas iepriekšminētās tiesības un pienākumi;
5.1.8. Jahtkluba juridiskajam biedram ir visas ierindas Jahtkluba biedra tiesības un pienākumi.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri, līdz 1.jūlijam samaksāt biedra naudu par tekošo gadu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.


6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.


7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasukta, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemtiesīga, ja tajā piedalās vismaz 1/3 no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumums neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo biedru vairākums. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9. Pilnsapulce izlemj šādus jautājumus: – ievēl jahtkluba valdi; – ievēl revidentu; – izskata un apstiprina valdes iepriekšējā gada pārskatu; – noklausās un apstiprina revīzijas komisijas (revidenta) ziņojumu; – izskata sūdzības par valdes rīcību vai lemumiem; – apstiprina „Goda biedra nosaukumu” piešķiršanu; – izlemj jautājumu par jahtkluba reorganizāciju vai likvidāciju.


8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Valdes priekšsēdētājs ir jahtkluba komodors un priekšsēdētāja vietnieks ir vicekomodors.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopā ar 2 valdes locekļiem.
8.5. Valdes locekļiem par savus pienākumu pildīšanu var tikt noteikta atlīdzība.
8.6 Valde ir tiesīga noteikt jahtkluba iestāšanās un biedra maksu, mainīt to ne biežāk kā reizi gadā.


9. nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimniecīskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības gramatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.


10. nodaļa. Biedru nauda.

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu.
10.2. Goda biedri no biedru naudas ir atbrīvoti.
10.3.Vecbiedriem tiek noteikta samazināta gada biedra nauda, ar atbilstošu LJK valdes lēmumu;
10.4.Juridiskajiem biedriem tiek noteikta paaugstināta gada biedra nauda, ar atbilstošu LJK valdes lēmumu;
10.5. Biedru nauda ir jāsamaksā par tekošo gadu līdz 1. jūlijam.


11. nodaļa. Citi noteikumi.

11.1. „Latvijas jahtklubs” (saīsināti LJK) ir 1924.g. dibināts analoga nosaukuma biedrības juridisks mantinieks, tiesību un saistību pārņēmējs un darbības turpinātājs.
11.2. „Latvijas jahtklubs” (saīsināti LJK) ir 1994.g. dibinātās sporta biedrības „DAUGAVA” jahtkluba juridiskais mantinieks, tiesību un saistību pārņēmējs un darbības turpinātājs.
11.3. Jahtkluba adrese ir: Vikingu iela 6, Jūrmala, LV-2010, Latvija.Valdes priekšsēdētājs: Ģirts Brambergs
Statūti apstriprināti biedrības biedru sapulcē 2014. gada 21. maijā, Rīga
.